LEISTUNGENImpressumDatenschutz

.............................................................................................................................

K o r r e k t o r a t - L e k t o r a t !

G h o s t w r i t i n g - L e k t o r a t - i n s p i r i e r e n d e T e x t e !

G r a f i k e n, I l l u s t r a t i o n e n, S i g n e t!

.............................................................................................................................


PETRA SCHMIEDER
Ghostwriter, Seele und Mensch

Handy: +49-1525-4614264

E-Mail: petra.schmieder@pascall-owell.de